За Фондация Идея Вита « Център Идея Вита

Танци

За деца и родители

За Фондация Идея Вита

Цели на Фондация „Идея Вита”:

 

Насърчаване на личностното и духовно израстване и обединение на хората, в съответствие с новия духовен потенциал и най-добрите човешки постижения във всички области на живота и за благото на всички хора.

 

Дейност на Фондация „Идея Вита”

 

С дохода от имуществото си и предоставените ѝ средства фондацията ще извършва следните дейности:
1. Участва в разработване и изпълнение на регионални, национални и международни програми и проекти, насочени към възраждане на духовността, културата, науката, социалното съзнание на обществото.
2. Организиране и провеждане на семинари, обучения, кръгли маси и дискусионни форуми.
3. Изготвяне, издаване и разпространение на информационни материали и литература;
4. Развива библиотечна дейност, организира и провежда изложби и продажби на произведения на изкуството, книги и други предмети с висока художествена и духовна стойност, в съответствие с целите на фондацията;
5. Организира доброволчески инициативи, поддържа доброволчески мрежи и реализира проекти с участието на доброволци, в съответствие с целите на фондацията;

6. Организира дейности и проекти, насочени към развитието и възпитанието на деца и младежи;

7. Организира дейности и проекти, свързани с опазване и възстановяване на човешкото здраве и здравословния начин на живот.

Редът за осъществяване на дейността, подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане се уреждат с вътрешните правила на фондацията.

 

Имущество и дарения на Фондация „Идея Вита”

 

Имуществото на фондацията се образува от предоставеното имущество чрез индивидуален акт на дарение при учредяването й.

 

В бъдеще активите на имуществото могат  да се увеличават от завещания и дарения без условия и тежести и други пожертвувания в полза на фондацията от български и чуждестранни физически и юридически лица и други организации, които подкрепят целите на фондацията.

Предмет на дарения или завещания могат да бъдат недвижими имущества, вещни права, пари, валута, ценни книжа, права върху акции и други имуществени права.

Разходването на имуществото на фондацията става по приети от нея вътрешните правила, с оглед осъществяване целите на фондацията.

Не се приемат дарения и завещания, които противоречат на закона и целите на фондацията.

 

Управител и учредител на Фондация „Идея Вита“ е Диана Митева.

Адрес на седалището на Фондация „Идея Вита“ е София, бул „Витоша“ № 139, вх. Б, ет.1, ателие 2.